SalmanRezapour

SalmanRezapour @salman_rezapour

😏

رفیقای همیشگیم
#frind_forever

#یلدا_مبارک

یلدایتان مبارک

یاد گذشته بخیر
#گذشته_خوش

یاحسین

خدایا همیشه بر لب همه لبخند بزار. الاهی آمین

پدربزرگ عزیزم

دلم برا مدرسه تنگ میشه :/

تو به شاخ بودت بناز
#ههه

ههه
دنیا میخواد غمگین باشم اما من #شادم

فقط سعی کن تو خشمم نسوزی
همین ...
تمام)

^_^

Parsian

Gooooogoliiii