شمر 💜هلا💙طولات💛وبلس💚ملعون💖 F16

شمر 💜هلا💙طولات💛وبلس💚ملعون💖 F16 @a_f16_777

#شمر_عبدالله_الطنايا_هلا مدريد_حايل_سنجار_F-16_الازوري _

فازت فرنسا 2-0

FORZA ITALY