#prisonbreak

Wentworth Miller ♥

everyone who watches Prison Break, should have seen this photo^^ i know it's old, but i still love it!

#prisonbreak #wentworthmiller #dominicpurcell #michaelscofield #lincolnburrows #amaurynolasco #sucré #sarahwaynecallies #saratancredi

prison break-فرار از زندان

#بخوانید
.
ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ‏« ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ
ﺯﻧﺪﺍﻥ‏» ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﻭﻗﺖ ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﮐﺮﺩﯾﻢ
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻗﺎﺑﻞﻭﻗﻮﻉ ﺍﺳﺖ . ﺣﺘﯽ ﻭﻧﺖﻭﻭﺭﺙ ﻣﯿﻠﺮ، ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ
ﻧﻘﺶ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺍﺳﮑﺎﻓﯿﻠﺪ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺍﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۰ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ ۲۰۰۹ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩﺍﻧﺪ. ﺗﺎﺯﻩ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﯿﻠﺮ ﺁﺏ ﭘﺎﮐﯽ ﺭﺍ
ﺭﻭﯼ ﺩﺳﺖ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﻧﻤﯽﺭﯾﺨﺖ، ﺧﻮﺩِ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻕ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﻮﯼ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﺪ ﻭ ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ ﻭ ﺳﺎﺭﺍ ﻭ
ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺧﺮﻣﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﻻﯼ ﻗﺒﺮﺵ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ ! ﭼﻪ ﻣﺪﺭﮐﯽ ﻗﻮﯼﺗﺮ ﺍﺯ
ﻣﺮﮒِ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﺍﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺗﻪ ﺩﻟﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺍﻣﯿﺪ
ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ . ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﭼﻬﺎﺭ ﻓﺼﻞ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﺎﯾﮑﻞ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﺏﺯﯾﺮﮐﺎﻩﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﺑﺎﻫﻮﺵﺗﺮﯾﻦ ﺁﺩﻡﻫﺎﯼ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺣﺎﻻ ﭼﻨﯿﻦ
ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ‏«ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ‏» ، ﻣﯿﻠﺮ ﻭ
ﺩﺍﻣﯿﻨﯿﮏ ﭘﺮﺳﻞ، ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ ﺑﺎﺭﻭﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻧﻘﺶﻫﺎﯼ
ﻫﯿﺖﻭﯾﻮ ﻭ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﮐﻮﻟﺪ ﺩﺭ ﺳﺮﯾﺎﻝ ‏« ﻓﻠﺶ‏» ﻫﻢﺑﺎﺯﯼ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺩﯾﺪﺍﺭ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺮﻗﻪﯼ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺭﺍ ﺯﺩ . ﺑﻠﻪ، ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ، ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .
ﭼﻮﻥ ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﻞ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺁﻭﺭﯾﻞ ۲۰۱۶ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﺍﺩ، ﺍﯾﻦ ﺍﻭ ﻭ
ﻣﯿﻠﺮ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﺪﻩﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﺩﺍﻣﻪﯼ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﺳﺮﺍﻥ ﻓﺎﮐﺲ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻭﯼ
ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﮑﻞ ﻭ ﺷﻤﺎﯾﻞ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﻗﺪﻣﯽ
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﻧﻤﯽﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﯿﻠﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺕ
ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﻗﺖ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﺮﺩﻩ
ﺑﻮﺩ . ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﻃﺮﻓﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﺎﯾﭙﺶ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ
ﭼﺴﺒﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻓﺎﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ‏« ﺍﻭﮐﯽ‏»ﺷﺪﻥ ﻣﺎﺟﺮﺍ، ﻭﻗﺖ ﺗﻠﻒ
ﻧﮑﺮﺩ ﻭ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﺖ ۱۰ ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪﺍ ﺑﻪ ۹ ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ
.
دوستان علاقه مندتون رو تگ کنید تا از اخبار فیلم باخبر باشن 😍😍 #prisonbreak #wentworthmiller #michaelscofield #sarahwaynecallies #saratancredi #dominicpurcell #tbag #misa #prisonbreak2017 #robertknepper #lj#robertknepper#amaurynolasco

#فراراززندان #مایکل_اسکافیلد #فرار_از_زندان #مایکل

❥Rias Gremory

リアスグレモリー
—☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬—
Wanna join? 🌚❤
—☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬—
шαпт тαʟκ = ɔм
шαпт яρ = ı ɔσп'т яρ
—☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬—
#anime #Manga #HighschoolDxD #Rias #riasgremory #Gremory #Akeno #Akenohimejima #daddy #issei #isseihyoudou #Prisonbreak #harem #echii #girl #mmmnaklar #dxd #Hektik #harem #seekvaira #Girls #f1 #Loveyouall #14k
—☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬☬—
リアスグレモリーによって書かれました

He Is Amazing😍❤️

#100follower #thankyousomuch😍😭❤ Thats so amazing Last year in November i Post my first picture and now we are 100 i Love you so much Thank you for all guys i cant belive😫❤❤😍😍😍#michaelscofield #wentworthmiller #prisonbreak #100😍 #ly❤

Wentworth Miller

New shot of Michael from season 5! Who's counting down the days? Only 70 to go 🤗 #wentworthmiller #michaelscofield #prisonbreak #prisonbreak5

prison break-فرار از زندان

هیچ جا امنیت ندارن 😞😞
.
.
دوستان علاقه مندتون رو تگ کنید تا از اخبار فیلم باخبر باشن 😍😍 #prisonbreak #wentworthmiller #michaelscofield #sarahwaynecallies #saratancredi #dominicpurcell #tbag #misa #prisonbreak2017 #robertknepper #lj#robertknepper#amaurynolasco

#فراراززندان #مایکل_اسکافیلد #فرار_از_زندان #مایکل

Selena gomez

Stunning right?

The Fox River Report

Episode 12 of The Fox River Report - A Prison Break Podcast - is now available on iTunes and SoundCloud. Let's break out this bitch!! 🙌🏻 #FoxRiverReport #PrisonBreak #Podcast #BigSi #GPop

James Alexander Harrow

Orange is the new black, gonna invest in an orange jumpsuit 😂 #hendo #prisonbreak #jail

Karolina Jermak

Enjoying my last day off ☺️ Watching prison break all day 😍 #lastdayoff #prison #break #prisonbreak #addictedtoprisonbreak #michaelscofield #pretty

Wentworth Miller

AWH MY PRECIOUS CHILDREN

prisonbreak

✌💙💙
#prisonbreak
#purcell
#michael #T_Bag
#sara #tankredi #dominic 🎬📣 "میتوان این قسمت جدید را به صورت یک ادامه توصیف کرد. داستان کاراکترها را سال ها بعد از اینکه آخرین بار آن ها را دیدم دنبال میکند. برادران به همراه شخصیت های مهم دیگر باز خواهند گشت." در ادامه Walden بیشتر توضیح داد: "ایده ای که به ما برای ادامه داستان داده شد در دنیای Prison Break منطقی و قابل باور بود که چرا شخصیت های ما زنده هستند و در جاهای مختلف دنیا به زندگی خود ادامه میدهند." فعلاً تعداد 10 قسمت برای فصل پنجم در نظر گرفته شده است. ادامه سریال فرار از زندان (فصل پنجم) به صورت 10 قسمت از شبکه FOX در سال 2016 میلادی پخش خواهد شد. ماه و تاریخ دقق تری اعلام نشده، در صورت اعلام اطلاع رسانی می کنیم.

#فراراززندان
#فراراززندان2017

Wentworthmillerfan

I think there's something about evil that is thoughtless and relentless and incredibly frightening because it can't be reckoned with, reasoned with or stopped. Wentworth Miller
#wentworthmiller #wentworthmilleractorwriter #wentworthfans #i_love_wentworth #prisonbreak #legendoftomorrow #theflash #michaelscofield #captincold #leonardsnart #quotes #quotesoftheday #like #handsome #hollywoodactress #hollywood #instadaily #instapopular #morning #instamorning

Clike For More